การตั้งค่าบน IP Phone – (Grandstream GXP 1625)

Haocomm Integrated Communication System

การตั้งค่าบน IP Phone – (Grandstream GXP 1625)

การตั้งค่าบน IP Phone – (Grandstream GXP 1625)

 1. เข้าไปตั้งค่า Web Interface ของ  Grand stream GXP1625 ผ่าน http://192.168.1.52
  Enter username: <admin>, password: <admin>
 2.  เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานบน the Grand stream GXP1625. โดยเลือก  “ACCOUNTS” -> Account1 -> General Setting
  Account Name:    <2001>
  SIP Server:          <192.168.1.111>
  SIP User ID:        <2001>
  Authenticate ID: <2001>
  Authenticate Pass: <password>
  Name :                     <2001>
  Voice Mail Access Number: <2001>
  จากนั้นกดปุ่ม “Save”
 3. สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่าง IP-Phone  กับ Elastix Server ถ้าหากขึ้นสถานะ YES
  และมีสถานะสีเขียว  แสดงว่า IP-Phone ทำการ registers กับ Server สำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *