การติดตั้ง SIP SERVER (Elastix 4 on Centos 7 x64)

Haocomm Integrated Communication System

การติดตั้ง SIP SERVER (Elastix 4 on Centos 7 x64)

การติดตั้ง SIP SERVER (Elastix 4 on Centos 7 x64)

 1. ติดตั้ง Elastix 4 on Centos 7 x64 สามารถติดตั้งบน VPS (Virtual Private Server)
 2. ทำการติดตั้ง  ifconfig โดยใช้คำสั่ง
  yum install net-tools
 3. ติดตั้ง package ดังต่อไปนี้
  yum install NetworkManager NetworkManager-glib NetworkManager-tui
 4. หากยังไม่ได้ติดตั้ง wget สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่ง “yum -y install wget
 5. ใช้คำสั่ง
  wget -O Elastix4onCentos7vz.tar.gz –no-check-certificate https://github.com/thpryrchn/Elastix4onCentos7vz/tarball/master

  tar zxvf Elastix4onCentos7vz.tar.gz –strip-components=1
 6. เมื่อแตกไฟล์ เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมโดยรันสคริป ดังนี้
  ./elastix-install-p1.sh
  จากนั้น Reboot Server และติดตั้งสคริปที่ 2 ดังนี้
  ./elastix-install-p2.sh
 7. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ Reboot อีกรอบ จากนั้นทำการตั้งค่า Network Interface เพื่อใช้งาน Web Interface ของ Elastix
 8. ตั้งค่า Network interface บน Centos 7
 9. ใช้คำสั่ง
  vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736
 10. ตั้งค่า Network interface ดังนี้
  TYPE=Ethernet
  BOOTPROTO=static
  DEFROUTE=yes
  IPV4_FAILURE_FATAL=yes
  IPV6INIT=no
  NAME=eno16777736
  UUID=88521815-a66b-486a-8c70-b57524fb35e6
  DEVICE=eno16777736
  ONBOOT=yes
  IPADDR=192.168.1.111    <—  เป็น IP Address ของเครื่อง Server
  NETMASK=255.255.255.0    <—   เป็น Subnet ของเครื่อง Server
  GATEWAY=192.168.1.100    <—   เป็น Gateway ของเครื่อง Server
  DNS1=8.8.8.8
 11. ทำการ restart service ใช้คำสั่ง
  /etc/init.d/network restart
 12. จากนั้นทำการปิดการทำงานของ  firewalld   ใช้คำสั่ง
  systemctl disable firewalld
 13. ทำการ reboot server อีกครั้ง
 14. ตรวจสอบการทำงานของ service firewalld อีกครั้งโดยใช้คำสั่ง
  systemctl status firewalld

  เพื่อยืนยันว่า service firewalld ถูกปิดการทำงานเรียบร้อยแล้ว
 15. สามารถเข้าจัดการ Web Interface ผ่าน http://192.168.1.111,
  Username: root,  Password: <ที่ตั้งไว้ของ root>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *