การตั้งค่า SIP Trunk บน Cat2Call Plus

Haocomm Integrated Communication System

การตั้งค่า SIP Trunk บน Cat2Call Plus

การตั้งค่า SIP Trunk บน Cat2Call Plus

 1. คลิกเมนู เลือก Trunk -> Add SIP Trunk
 2. ตั้งค่า Trunk name: cat2call
  Outbound CallerID:  ++66xxxxxxx (ให้ใส่เบอร์โทร Account ที่ได้จาก Cat2call)
 3. ตั้งค่า Outgoing Setting:
  Trunk Name: <out2> -> ตั้งชื่ออะไรก็ได้
  PEER Detail:
  username=+66xxxxxxxxx
  type=friend
  host=catnextgen.com
  outboundproxy=202.129.61.102:5060
  nat=yes
  secret=xxxxxxxxx
  dtmfmode=rfc2833
  fromuser=+66xxxxxxxxx
  fromdomain=catnextgen.com
  disallow=all
  allow=alaw&ulaw

  Incoming Setting:
  USER Context: <in2>  -> ตั้งชื่ออะไรก็ได้
  USER Detail:
  username=+66xxxxxxxxx
  type=friend
  secret=xxxxxxxx
  host=catnextgen.com
  outboundproxy=202.129.61.102:5060
  fromdomain=catnextgen.com
  fromuser=+66xxxxxxxxx@catnextgen.com
  nat=yes
  directmedia=no
  qualify=no
  call-limit=10
  insecure=port,invite
  disallow=all
  allow=alaw&ulaw
  dtmfmode=rfc2833
  context=from-trunk

  Register String:
  +66xxxxxxxxx@catnextgen.com:password:66xxxxxxxxx@catnextgen.com@catnextgen.com:5060/66xxxxxxxxx

 4. คลิกเมนู Inbound Routes -> ตั้งค่า Extension เป็นเบอร์ที่ต้องการ 1000 จากนั้นคลิกปุ่ม Summit
  ***Inbound Routes เป็นการตั้งค่าเมื่อมีการโทรจากเครือข่ายภายนอก (True, AIS, DTAC) มาหาเบอร์  +66xxxxxxxxx
  จะ Call ring ไปที่เบอร์ภายใน 1000 ที่ได้ถูกตั้งค่าไว้

 5. คลิกเมนู Outbound Routes จากนั้นตั้งค่า
  Route Name: <outside> -> เป็นชื่ออะไรก็ได้
  Route CID: +66xxxxxxx (ให้ใส่เบอร์โทร Account ที่ได้จาก Cat2call)****ตั้งค่า Dial Patterns (ตัวอย่าง ตั้งค่า 5 ในกรณีที่่ต้องการโทรออกไปยังเครือข่าย True, AIS, DTAC ให้กดปุ่ม 5 จากนั้นตามด้วยเบอร์โทร ยกตัวอย่างเช่น 5087611xxxx)
 6. จากนั้นตั้งค่า Trunk sequence for Matched Routes เป็น Cat2call ที่ได้สร้าง sip trunk ก่อนหน้านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *